Obchodní podmínky internetového obchodu WoodFire, s.r.o.

1. Základní údaje


Výrobce zahradních pecí vytápěných dřevem – dodavatel (dále v textu pouze jako dodavatel):
WoodFire, s.r.o., Španielova 1318/51, 163 00 Praha
IČO: 28988078, DIČ: CZ28988078
Zapsán: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158099
Dodavatel je plátcem DPH.


Kontakty:
Telefon: 602 463 186

E-mail: info@woodfire.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Fio banka 2100121028/2010

2. Výběr, objednání a způsob úhrady zboží

Seznam zboží uvedeného na stránkách https://www.woodfire.cz/e-shop  je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky a bude stanoven orientační termín dodání.

Výběr zboží

Před objednáním si zákazník pečlivě vybere zboží , nebude-li mu vše jasné nebo se chce více informovat najde podrobnější informace na www.woodfire.cz

Objednání zboží

Zákazník po vybrání zboží do košíku řádně vyplní objednávkový formulář s vyznačením způsobu platby a dodání  a objednávku odešle. Ceny zboží si zákazník může ověřit u jednotlivých položek zboží, cena za dopravu bude stanovena individuálně. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a dále slouží k rezervaci zboží . Zákazník neprodleně obdrží od dodavatele potvrzení o přijetí objednávky, čímž se objednávka stane závaznou! Dodavatel prověří dle objednávky dostupnost zboží a zjistí pravděpodobný termín dodání zboží. Toto, včetně ceny dopravy, oznámí e-mailem zákazníkovi.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, autem dodavatele nebo jiným přepravcem obvykle do 14-ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
U zboží označeného titulkem akce, novinky, je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání.

Způsob úhrady

Zákazník si zvolí jednu z možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit v plné výši osobně ve výdejním místě dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele s příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní ceny.

Zrušení objednávky


Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem, nebo nejpozději po oznámení pravděpodobného termínu dodání zboží. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Důvodem může být nedostupnost u výrobce, nebo zrušení výroby apod. Zrušení objednávky může proběhnout i později, ale vždy po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Odběr a převzetí zboží

Vybrané zboží je možné zaslat přepravní službou, autem dodavatele nebo odebrat osobně ve výdejním místě dodavatele.

Zaslání přepravní službou

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území České republiky.
Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám v nákupním košíku, aktuální cenu dopravy zákazníkovi sdělí dodavatel formou e-mailu.

Zboží je považováno za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce zákazníka.

Převzetí zboží

Odběratel přebírá odpovědnost za zboží při vlastním odběru zboží ve výdejním místě: Rýzmburk č.p.13, 257 63 Hulice a nebo podpisem přepravního listu dopravce. Před podpisem je odběratel povinen zkontrolovat si zásilku dle předloženého přepravního + dodacího listu (faktury). V případě, že údaje na přepravním (dodacím) listu, nebo faktuře nesouhlasí, nebo je porušen, či jinak poškozen přepravní obal, nebo jsou porušené pásky přepravního obalu, odmítne odběratel zásilku jako celek a odmítne podepsat přepravní list přepravce nebo si zásilku ponechá a je povinen do přepravního listu zaznamenat poznámku „s výhradou“ a za účasti dopravce zkontrolovat obsah zásilky, hlavně počty a druh chybějícího nebo poškozeného produktu. V případě doručení poškozeného, či rozbitého výroku (dílu) je nutné tento ihned při převzetí zboží odeslat zpět prodávajícímu, bude vyměněn obratem za bezvadný. Výsledky přešetření jsou bezodkladně zaznamenané písemně do reklamačního protokolu (přepravního listu) dopravce. Dodací list (faktura) je součástí zásilky a je uložen uvnitř přepravního obalu.

Kupující je povinný bezodkladně oznámit dodavateli nesrovnalost v zásilce.

Podepsáním dodacího listu nebo přepravního listu dopravce, zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Doprava autem dodavatele

Platí pouze při objednání zboží včetně montáže.

Osobní odběr

Vybrané zboží je možné odebrat osobně ve výdejním místě – Rýzmburk  č.p.13, 25763 Hulice, v předem dohodnutém termínu a čase.

4. Doklady a záruční listy

Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad a návod k použití výrobku. V některých případech může být daňový doklad  a faktura zaslány dodatečně, obvykle do 10-ti dnů od doručení zboží.

5. Záruční a reklamační podmínky – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je stanovena Občanským zákoníkem, není-li u výrobku uvedena delší záruční doba. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, je potvrzen v den prodeje zboží. Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží kupují pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem  (nákup na IČO), není záruční doba stanovena Občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje výrobce. Záruční doba stanovená Občanským zákoníkem je určena pouze pro spotřebitele.


Reklamace
Pokud zákazník objeví na zakoupeném  výrobku v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě https://www.woodfire.cz/e-shop, zašle e-mail na adresu info@woodfire.cz, kde uvede název zboží, číslo objednávky, datum prodeje, číslo prodejního dokladu a popis závady.
Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu vyřízení reklamace, adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží.

Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel ani přepravní firma neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace


Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Neoprávněná reklamace


V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtována náhrada vzniklých nákladů prodávajícímu. Náhrada vzniklých nákladů zahrnuje náklady na dopravu, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy


Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nesplnění smluvených podmínek ze strany dodavatele.
Zákazník, který nekupuje zboží za účelem obchodní nebo podnikatelské činnosti, má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku.

Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy


Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo nesplnění smluvních podmínek ze strany objednatele.
Před odstoupením je dodavatel povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody dalšího postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy


Vzhledem k tomu, že odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit oznámením dodavateli elektronickou formou na e-mailovou adresu info@woodfire.cz.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží převzal, zašle zboží zpět do výdejního místa dodavatele za těchto podmínek:
– zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
– zboží nesmí být použité
– zboží nesmí být poškozené
– zboží musí být kompletní (tzn. vč. příslušenství, návodu, záručního listu atd.)
Zákazník zašle zboží doporučeně a pojištěné, neboť dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu ani poškození (doporučeně neznamená na dobírku!).
Zboží zaslané na dobírku nebude dodavatelem převzato a bude zasláno zpět zákazníkovi.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude dodavatel odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno zpět zákazníkovi na náklady kupujícího nebo bude uschováno v provozovně dodavatele za manipulační poplatek ve výši 1% z kupní ceny zboží za 1 den uschování (tento poplatek zahrnuje manipulaci, prostor na uschování a pojištění movitých věcí).
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30-ti dnů po vrácení zboží.


7. Ochrana osobních údajů spotřebitele


viz. Ochrana osobních údajů8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na stránkách https://www.woodfire.cz/obchodni-podminky stejně jako ve svých provozovnách. Pro zákazníka vždy platí obchodní podmínky aktuální v den objednání zboží.

Nákupní košík

Solverwp- WordPress Theme and Plugin